POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883)

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)

(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

JUWENT ŚLĄSK

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Administrator Danych

Juwent Śląsk sp. z o.o.

Dnia 27 / 04 /2018 roku

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada
ć urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

wdraża dokument o nazwie „Polityka Bezpieczeństwa”. Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie
z dniem 25 / 05 /2018 roku.

§ 1

W Juwent Śląsk sp. z o.o. Administrator Danych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i zgodnie z art.36b ustawy sam pełni te obowiązki.

§ 2

DEKLARACJA INTENCJI, CELE I ZAKRES POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Administrator Danych wyraża pełne zaangażowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych.

Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w podmiocie, niezależnie od formy ich przetwarzania (zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

Polityka ma zastosowanie wobec wszystkich komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy i wszystkich procesów przebiegających w ramach przetwarzania danych osobowych.

Celem Polityki jest przetwarzanie zgodnie z przepisami danych osobowych przetwarzanych w podmiocie oraz ich ochrona przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieupoważnioną zmianą.